Handelsbetingelser hos SupplyShop.dk

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer på SupplyShop.dk’s Online Shop på SupplyShop.dk. Dette er den danske version af handelsbetingelserne i SupplyShop.dk’s Online Shop.

Disse handelsbetingelser accepteres af kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer. Kunden opfordres til at printe og gemme disse betingelser. Betingelserne vil dog til enhver tid være tilgængelige på SupplyShop.dk

 

1. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse
1.1. Ordreprocedure 
Umiddelbart før endelig afgivelse af ordren kan kunden se den samlede pris for de bestilte varer og forsendelsesomkostningerne. Kunden vil inden endelig afgivelse af ordren få mulighed for at rette eventuelle fejlindtastninger. Kunden afgiver ordren ved at bekræfte, at de indtastede oplysninger er korrekte. 


Kort tid efter kundens afgivelse af ordren vil kunden, via den af kunden oplyste e-mail adresse, modtage en e-mail, der meddeler, at SupplyShop.dk har modtaget ordren.

Meddelelsen indeholder blandt andet de oplysninger, som er bekræftet af kunden, samt oplysning om kundens ordrenummer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå meddelelsen og give meddelelse til SupplyShop.dk, såfremt meddelelsen efter kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne ordre. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive meddelelsen.

Efterfølgende afsender SupplyShop.dk en ordrebekræftelse til kundens e-mail. Bindende aftale mellem kunden og SupplyShop.dk anses for indgået, når SupplyShop.dk har afsendt ordrebekræftelsen, idet forbeholdet i pkt. 7.2 dog fortsat er gældende. SupplyShop.dk vil dog snarest mulig underrette kunden, såfremt et forbehold jfr. pkt. 7.2 gøres gældende, f.eks. at varen er udsolgt. Priserne angivet i ordrebekræftelsen er gældende for ordren.

Kunden er ansvarlig for, og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om kunden er korrekte, idet SupplyShop.dk ikke efterfølgende kontrollerer disse oplysninger.

Når kundens ordre er ekspederet, giver SupplyShop.dk meddelelse til kunden pr. e.mail.

 

1.2. Faktura 
Efter ekspedition af kundens ordre fremsender SupplyShop.dk en faktura pr. e-mail. Derudover vil en papirbaseret faktura blive fremsendt sammen med varen.


2. Priser og betaling

2.1. Priser og valuta 
Den gældende pris er den, som anføres i ordrebekræftelsen ud for den pågældende vare. Varen afregnes i den valuta, der fremgår af hjemmesiden og ordrebekræftelsen.


Ved levering uden for EU vil kundens nationale toldvæsen til tider opkræve told og lokal moms samt øvrige afgifter af varerneSupplyShop.dk er ikke ansvarlig for, om det nationale toldvæsen opkræver dette beløb eller ej, og det er kundens eget ansvar at betale dette beløb, uanset at det ikke er anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen, idet sådanne afgifter er SupplyShop.dk uvedkommende.

2.2. Leveringsomkostninger og emballage 
Enhver ordre på varer afgivet på hjemmesiden tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordrebekræftelsen og fakturaen, der sendes til kunden.


Emballage er inkluderet i priserne.

2.3. Forsinket betaling 
Beløbet forfalder til betaling som beskrevet i ordrebekræftelse og faktura. Ved forsinket betaling, påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. SupplyShop.dk udsender maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.


Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker.

3. Levering
3.1. Leveringssted og -metode
Levering sker på den af kunden oplyste leveringsadresse. Forsendelsen sker ved brug af Post Danmark A/S, eller et andet anerkendt fragtfirma.

 3.2. Leveringstid 
Den estimerede leveringstid er sædvanligvis 2-3 dage i Danmark, op til 7 hverdage i EU og op til 16 hverdage i resten af verden regnet fra kundens modtagelse af faktura og forsendelsesoplysninger. Da SupplyShop.dk ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan SupplyShop.dk ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på kundens adresse.

Hvis afsendelsen af ordren bliver forsinket, underretter SupplyShop.dk snarest muligt kunden herom på den af kunden oplyste e-mail adresse.

 

4. Fortrydelsesret
4.1. Ikke-forbrugerkøb 
Der ydes ingen fortrydelsesret til kunder, der ikke er forbrugere jf. den danske forbrugeraftalelov.

4.2 Forbrugerkøb
4.2.1. 14 dages fortrydelsesret 
Fortryder kunden sit køb, giver SupplyShop.dk fuld fortrydelsesret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer kan således returneres til SupplyShop.dk’s Online Shop på den i pkt. 4.3 nævnte adresse, såfremt kunden indleverer varen til forsendelse til SupplyShop.dk hos et fragtfirma senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen. Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for, at varerne er returneret rettidigt og forsvarligt. Det er en betingelse for at udnytte fortrydelsesretten, at varen er i væsentlig samme stand og at der returneres samme mængde som ved modtagelsen.

 Kunden kan også fortryde købet ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente varen på posthuset mv.

4.2.2 Returnering
Ved returnering bør varen ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi med angivelse af kundens kontooplysninger hvortil købsprisen kan overføres.


Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.

Når SupplyShop.dk har modtaget den returnerede vare i ubeskadiget tilstand, vil kunden få tilbagebetalt købsprisen for den pågældende vare inklusive de oprindelige leveringsomkostninger. Beløbet returneres umiddelbart efter at SupplyShop.dk har efterset og godkendt returvaren. Købsprisen vil som udgangspunkt være returneret i løbet af maksimalt 30 dage.

Ved ordrer afsendt til lande uden for EU vil lokal told, moms og øvrige afgifter, som er betalt af kunden, ikke blive godtgjort kunden.

4.3. Returadresse 
Alle meddelelser til SupplyShop.dk’s Online Shop vedrørende fortrydelsesretten samt returvarer skal sendes til følgende adresse:

SupplyShop /DABOTEK APS
Birkedam 10A,12 
6000 Kolding 
Danmark

5. Mangler - reklamation
Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder at kontrollere om varen er beskadiget, og om varen svarer til den vare, der er afgivet ordre på.

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse ved forsendelsen og kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug samt til at følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

5.1. Handelskøb
Der gælder 6 måneders reklamationsfrist fra fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode.

5.2 Forbrugerkøb -24 måneders reklamationsfrist på alle varer 
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

5.3 Reklamation og returnering
Reklamation over eventuelle mangler skal ske i overensstemmelse med den danske købelov.

Reklamationsretten gælder alene mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet. Skader, herunder slitage, opstået som følge af brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning eller på anden vis efter kundens modtagelse er ikke omfattet af reklamationsretten.

Returnering af varer, som er behæftet med mangler, som SupplyShop.dk hæfter for, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for SupplyShop.dk’s regning men for kundens risiko. Kunden opfordres derfor til altid at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse om, hvori manglen består. Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og faktura.

Returnering skal ske til:

SupplyShop / DABOTEK ApS
Birkedam 10A,12
6000 Kolding 
Denmark

5.4. Reparation og omlevering 
Såfremt varen inden for reklamationsfristen viser sig at være behæftet med mangler som SupplyShop.dk hæfter for, påtager SupplyShop.dk sig at udbedre sådanne mangler inden for rimelig tid.

Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af SupplyShop.dk skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager SupplyShop.dk sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare.

SupplyShop.dk påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med en eventuel returnering.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer SupplyShop.dk i stedet købesummen, inklusiv kundens udgifter til returnering.

5.5. Ansvar 
SupplyShop.dk påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. SupplyShop.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab eller følgeskader.

6. Personoplysninger
6.1. Behandling af personoplysninger 

SupplyShop.dk er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. SupplyShop.dk er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger der registreres om kunder og besøgende på www.SupplyShop.dk.

Ingen personlige oplysninger der registreres af SupplyShop.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos SupplyShop.dk eller partnere til SupplyShop.dk i forbindelse med håndtering af ordren.

Ved køb på hjemmesiden skal kunden oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informationerne er nødvendige for at kunne håndtere ordren og vil udelukkende blive anvendt til håndtering af ordren.

Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos SupplyShop.dk, således at kunden løbende modtager nyheder og anden information fra SupplyShop.dk. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af kunden selv.

Kunden kan kontakte SupplyShop.dk jf. oplysningerne anført i pkt. 11 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om kunden. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager SupplyShop.dk sletning eller rettelse i det omfang det ønskes af kunden, forudsat at dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

6.2. Markedsføring 
Oplysninger om kunderne benyttes kun af SupplyShop.dk til håndtering kundens ordre og til at informere kunden, hvis der skulle opstå uforudsete problemer med leveringen. 


SupplyShop.dk videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. SupplyShop.dk benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

6.3. Sletning af oplysninger 
Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for SupplyShop.dk f.eks. i forbindelse med håndtering af nye ordrer eller lignende. Opbevaringen sker blandt andet for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer. Ønskes sletning af oplysninger skal der ske en hendvendelse til SupplyShop

7. Andet
7.1. Kontakt til SupplyShop.dk´ Online Shop
Spørgsmål vedrørende SupplyShop.dk´ Online Shop kan ske på følgende adresse:

SupplyShop.dk / DABOTEK ApS
Birkedam 10A, 12
6000 Kolding 
Denmark
E-mail: info@SupplyShop.dk

 

7.2. Forbehold for trykfejl m.v. 

 SupplyShop.dk tager forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

7.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. E-markedsføring
8.1. Nyhedsbrev 
Kunden kan vælge at modtage SupplyShop.dk’ nyhedsbreve (e-mail reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens produkter, relevante tilbud, kampagner mm. 

Kunden modtager kun nyhedsbrevet, når denne udtrykkeligt har godkendt dette, og kunden kan altid senere fravælge at modtage nyhedsbrevet.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder også for ordrer afgivet af erhvervsdrivende, hvor kunden køber som led i sit erhverv, dog med følgende modifikationer.


§ Der er ingen fortrydelsesret jf. pkt. 4.1. for erhvervsdrivende.
§ Der gælder 6 måneders reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode.
§ SupplyShop.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer sendt til kunden, indtil den fulde købesum er modtaget.

10. Lovvalg og værneting

Tvister i forbindelse med ordrer afgivet på SupplyShop.dk ´ Online Shop, herunder reklamationer, er underlagt dansk ret, og retssager skal anlægges ved SupplyShop.dk’ hjemting, medmindre ufravigelige regler bestemmer andet.

11. Oplysninger om SupplyShop.dk

SupplyShop / DABOTEK ApS
Birkedam 10A, 12 
6000 Kolding 
Danmark
Telefon: +45 30207550
E-mail: info@SupplyShop.dk

 

SupplyShop.dk | tlf.: 75 50 56 66 | CVR: 17072692 | mail: kontakt@supplyshop.dk | Adresse: Birkedam 10A, 12, 6000 Kolding | Ejet af DABOTEK ApS